Regulamin


& 1. Postanowienia wstępne

1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego jest MULTIZONE NICOLE KWIETNIEWSKA z siedzibą w Poznaniu, ul. Folwarczna 29B, NIP: 7822908605.

2. Skrócona nazwa administratora i właściciela Sklepu internetowego: Multizone

3. Informacje o Produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert.

4. Klient ma możliwość kontaktu ze Sprzedającym za pomocą następujących danych teleadresowych:

 • adres korespondencyjny: Multizone Nicole Kwietniewska, ul. Folwarczna 29B/26, 61-064 Poznań
 • adres poczty elektronicznej: kontakt@altransclean.pl
 • telefon: 723 03 03 33

przy czym zamówienia Klienci składają przy użyciu formularza zamówienia, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 3 niniejszego Regulaminu. 

5. Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż detaliczna środków czystości oraz innych produktów za pośrednictwem sieci Internet.

§ 2. Rejestracja, konto użytkownika

1. Rejestracja w Sklepie internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.

2. Usługa konta użytkownika świadczona jest przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów usunąć swoje konto użytkownika poprzez przesłanie Sprzedawcy żądania usunięcia konta drogą pisemną, lub za pośrednictwem e-maila.

3. Klient korzystając z Konta użytkownika ma możliwość m. in. przeglądać historię swoich zamówień oraz wypełniać automatycznie formularz zamówienia wcześniej zapisanymi danymi.

4. Klient zobowiązany jest do korzystania z Konta użytkownika w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego.

5. Sprzedający może pozbawić prawa do korzystania z Konta użytkownika, który w procesie rejestracji konta lub składania zamówienia bez rejestracji celowo podał nieprawdziwe dane lub pomimo wezwania niezwłocznie nie zaprzestał łamania postanowień ustępu powyższego.

§ 3. Składania zamówień

1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedający zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów poekspozycyjnych, które będą stosownie oznaczone i opisane.

2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez całą dobę, przy czym do ich realizacji Sklep internetowy przystępuje w dni robocze w godzinach pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. 

3. Ceny wszystkich Produktów wyrażone są w polskich złotych.

4. Podane ceny nie obejmują kosztu wysyłki. Koszty wysyłki są podawane podczas składania oferty lub ustalane są indywidualnie w zależności od zamówienia.

5. Zawarcie umowy możliwe jest za pośrednictwem Konta lub poprzez złożenie zamówienia bez logowania, po podaniu prawdziwych danych osobowych umożliwiających realizację zamówienia.

6. W celu zawarcia umowy sprzedaży niezbędna jest akceptacja Regulaminu.

7. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć dodanie towarów do koszyka zamówień znajdującego się na stronach produktów sklepu internetowego. Koszyk sklepowy służy do przechowywania zakupów do czasu "podejścia do kasy", czyli do momentu finalizacji zamówienia w sklepie internetowym. Każdy towar, który klient zamierza kupić, należy uprzednio włożyć do koszyka. Zawartość koszyka można modyfikować w dowolnej chwili przed finalizacją zamówienia. Każdy produkt można usunąć z koszyka klikając symbol „x” w kolumnie „Usuń”. Następnie Klient wybiera dogodną formę dostawy i płatności oraz wpisuje dane do faktury i adres, na który ma być wysłane zamówienie. Koszty wysyłki po wpłacie na konto naliczane są automatycznie przy wysyłce towaru kurierem zgodnie z informacjami podanymi na stronie produktu podczas zamówienia. W celu realizacji zamówienia należy kliknąć przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Kliknięcie tego przycisku skutkuje zawarciem umowy sprzedaży i powoduje obowiązek zapłaty ceny towaru powiększonej o koszty wysyłki. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

8. Poprawnie złożone zamówienie:

 • Imię i nazwisko bądź dokładna nazwę firmy, dokładny adres e-mail zamawiającego, telefon kontaktowy, a jeżeli odbiorcą jest kto inny, także adres i nazwę odbiorcy.
 • W przypadku faktur VAT, NIP kupującego oraz regon.
 • Co najmniej jedną pozycję określonego produktu wraz z ceną.
 • Określenie sposobu i kosztów wysyłki lud odbioru osobistego.

9. Zamówienia wysłane drogą elektroniczną, można składać całą dobę pod adresen: kontakt@altransclean.pl. Wysyłając wiadomość e-mail , w treści wiadomości Zamawiający powinien podać: nazwy zamawianych produktów, kody produktów, ilość produktów, ceny netto produktów, wybraną formę płatności, kontakt do osoby zamawiającej: adres e-mail i numer telefonu oraz powinien podać: nazwę, adres i NIP podmiotu zamawiającego (jeżeli różni się on od adresu dostawy).

10. Zamówienia drogą telefoniczną można składać pod numerem telefonu: 723030333, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00. Podczas składania zamówienia telefonicznego należy podać adres do wysyłki, formę zapłaty, kod produktu oraz dane zamawiającego.

11. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę drogą e-mail lub telefoniczną, jest momentem zawarciem umowy.

12. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby towary w pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

13. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji złożonego zamówienia, a nawet do jego anulowania w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jego rzetelności lub braku możliwości jego realizacji.

14. Mimo dokładania wszelkich starań, aby oferta widoczna na stronie była zgodna z rzeczywistością, w opisach oraz zdjęciach produktów mogą pojawić się niewielkie oraz nieznaczące różnice w kolorze lub kształcie niektórych części produktów, nie wpływające jednak w żaden sposób na ich wydajność oraz funkcjonowanie.

§ 4. Dostawa towaru

1. Czas realizacji zamówienia wynosi zwykle od 1 do 14 dni roboczych. W przypadkach szczególnych (braki na magazynie, uszkodzenie towaru, zdarzenia losowe itp.) czas wysyłki towaru lub przygotowania do odbioru może się wydłużyć. Multizone zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia oraz zwrotu wpłaconej gotówki bez podania przyczyny. Jednocześnie kupujący nie może rościć sobie żadnych praw odszkodowawczych od sprzedającego z powodu zaistniałej sytuacji.

2. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

3. Zamawiane produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.

4. Klient jest obciążony kosztami wybranej dostawy. 

5. Multizone realizuje zamówienia międzynarodowe. Należy skontaktować się ze Sklepem przed złożeniem zamówienia celem ustalenia możliwości wykonania dostawy oraz jej kosztów. W takiej sytuacji koszty dostawy zostaną ustalone indywidualnie i podane do wiadomości Klienta przed złożeniem zamówienia.

§ 5. Płatności

1. Podane na stronach Sklepu ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy produktu są wskazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia. Koszt dostawy zależny jest od wybranego przy składaniu zamówieniu sposobu dostawy. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia.

 2. Sklep internetowy, udostępnia formy płatności:

 • płatność przelewem, paczkę wysyłamy po zaksięgowaniu należnej kwoty koncie Sprzedającego.

Dane do przelewu:

Multizone Nicole Kwietniewska

Folwarczna 29B, 61-064 Poznań

Nr konta: antander Bank Polska SA  04 1090 1362 0000 0001 5014 1754

 • płatność przelewem elektronicznym

3. W płatności przelewem lub blankiecie pocztowym zawsze należy wpisać numer zamówienia lub numer faktury proformy.

4. Do każdego zakupionego Produktu dołączony jest dowód zakupu (Faktura).

5. Sklep internetowy przyjmuje płatności w walucie polski zł

§ 6. Reklamacje

1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Kupującemu rzeczy bez wad. W przypadku wystąpienia wady rzeczy sprzedanej Klient będący konsumentem może skorzystać z opisanej poniżej procedury reklamacyjnej, zgodnej z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2. Reklamacje towaru z tytułu niezgodności towaru z umową należy zgłaszać w następujący sposób:

 • listownie pod adresem: Multizone Nicole Kwietniewska, ul. Folwarczna 29B/26, 61-064 Poznań
 • pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@altransclean.pl

3. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, żądanie Klienta, a w razie wątpliwości również potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w Sklepie.

4. Jeśli do rozpoznania reklamacji konieczne okaże się zapoznanie się przez Sprzedawcę ze sprzedaną rzeczą, Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana Klientowi. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. 

5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.

§ 7. Reklamacja dotycząca usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Sprzedający zobowiązuję do zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu, zgodnie z aktualnie dostępną wiedzą techniczną.
2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o usterkach w funkcjonowaniu Serwisu, zaś Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia tych usterek w możliwie najszybszym terminie.
3. Klient może zgłaszać reklamacje co do funkcjonowania Serwisu w następujący sposób:
pod adresem poczty elektronicznej: kontak@altransclean.pl
4. W reklamacji Klient powinien podać dane umożliwiające jego zidentyfikowanie oraz wskazać na rodzaj usterki.
5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.

WZÓR REKLAMACJI TOWARU

Miejscowość, Data

 

...................................................

...................................................

...................................................

Imię, nazwisko, adres Konsumenta                                                                                                                                                                                                                                                             

Reklamacja towaru

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……………... towar jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
 • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)
 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)

............................

podpis Konsumenta

* niepotrzebne skreślić

§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient będący konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punktach 7.4, 7.5 i 7.8 Regulaminu.

2. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
a. dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły 
sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz 
b. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru), 
c. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą. 

3. Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jak również z formularza zwrotu wysyłanego na adres e-mail Klienta po wykonaniu zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe

W celu dokonania odstąpienia od umowy należy skontaktować się z Multizone za pomocą:

 • adresu korespondencyjnego: Multizone Nicole Kwietniewska, ul. Folwarczna 29B/26, 61-064 Poznań
 • adresu poczty elektronicznej: kontakt@altransclean.pl

4. Sklep internetowy zastrzega, że wszelkie ślady używania towaru wyłączają możliwość odstąpienia od umowy. Sprzedawany towar nie jest towarem do testowania. Działania, które będą wiązały się z przetestowaniem zakupionego towaru, wyłączają późniejszą możliwość odstąpienia od umowy. 

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności: 
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
6. Klient powinien zabezpieczyć odsyłany towar w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko jego uszkodzenia w transporcie.

7. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 Miejscowość, data: .....................

..................................................

..................................................

Imię i nazwisko, adres konsumenta

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

 

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

 

……………………………………

  Podpis Konsumenta

*niepotrzebne skreślić

 

& 9. Ochrona danych osobowych.

1. Postanowienia odnoszące się do ochrony danych osobowych, w tym obowiązku informacyjnego zawiera dokument Polityki prywatności.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne, ale niezbędne do realizacji  zamówienia. Wszelkie dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu w jakim zostały przekazane. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam swoich danych nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

2) Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.  W każdej chwili możesz aktualizować lub całkowicie usunąć Swoje dane osobowe. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy pod adresem mailowym: kontakt@altransclean.pl.

3) Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres 6 lat zgodnie z ustawą o rachunkowości.

4) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO Inspektora Danych Osobowych, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

5) Ma Pan/Pani prawo wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/Panią dotyczących naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

3. Administratorem danych osobowych klientów Sklepu jest Multizone Nicole Kwietniewska, ul. Folwarczna 29B/26 , 61-064 Poznań. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówień. Klienci podają swoje dane osobowe dobrowolnie, w trakcie procesu rejestracji w Sklepie lub składania zamówienia w Sklepie.  

4. Sprzedawca w celu realizacji zamówień udostępnia dane osobowe klientów innym podmiotom, takim jak operatorzy płatności (Przelewy24) i firmy kurierskie.

5. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, ich poprawiania, uzupełniania, aktualizacji, jak również żądania zaniechania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Zarejestrowani Klienci mogą samodzielnie dokonywać zmian w zakresie danych osobowych zapisanych na Koncie użytkownika.

& 10. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego
5. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.